s

Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL428 CD번호부전용
라벨 (스티커)


비트정보 - 라벨자료실

 

[ www.Surname.info ] 

성씨정보 홈 > 성씨정보 > 인구 순위별 성씨 >     

비트몰 쇼핑몰로 이동합니다

공사 중 (Under Construction) !


시씨(柴氏) - 행정구역별 인구(人口)

[인구분포도] [1985년 구시군] [2000년 구시군]   


 

 

 

 

행정구역별

가구 (가구)

인구 (명)

   전국 400 1,538
   서울특별시 116 456
      종로구 4 11
      중구 3 15
      용산구 1 5
      성동구 8 37
      동대문구 7 26
      성북구 4 21
      도봉구 4 18
      은평구 13 40
      서대문구 6 25
      마포구 5 16
      강서구 5 16
      구로구 9 36
      영등포구 10 45
      동작구 4 20
      관악구 15 55
      강남구 7 29
      강동구 11 41
   부산직할시 29 93
      중구 1 1
      서구 3 9
      동구 1 1
      영도구 0 2
      부산진구 4 10
      동래구 10 30
      남구 4 12
      북구 1 4
      해운대구 1 10
      사하구 4 14
   대구직할시 12 34
      중구 1 1
      동구 2 4
      서구 3 7
      남구 2 13
      북구 1 3
      수성구 3 6
   인천직할시 11 58
      중구 0 1
      동구 0 2
      남구 6 25
      북구 5 30
   경기도 43 160
      수원시 4 17
      성남시 2 15
      의정부시 1 3
      안양시 5 25
      부천시 7 22
      광명시 4 17
      동두천시 2 7
      양주군 1 4
      남양주군 3 6
      평택군 2 2
      화성군 1 3
      시흥군 2 8
      파주군 1 2
      고양군 2 4
      광주군 1 7
      포천군 0 2
      용인군 0 1
      안성군 1 1
      김포군 0 1
      강화군 0 1
      옹진군 0 1
      반월출장소 3 9
      과천출장소 1 2
   강원도 6 20
      원주시 3 5
      강릉시 1 2
      동해시 0 1
      태백시 0 1
      속초시 1 4
      홍천군 1 1
      철원군 0 1
      명주군 0 5
   충청북도 5 13
      청주시 1 2
      충주시 1 5
      보은군 1 1
      괴산군 1 4
      음성군 1 1
   충청남도 22 82
      동구 1 1
      중구 5 18
      유성출장소 0 1
      천안시 1 1
      금산군 1 1
      대덕군 1 3
      연기군 0 2
      논산군 0 1
      부여군 1 7
      보령군 2 12
      청양군 7 24
      홍성군 2 5
      예산군 1 4
      아산군 0 1
      천원군 0 1
   전라북도 116 467
      전주시 42 180
      군산시 3 21
      이리시 2 13
      정주시 6 23
      완주군 1 4
      무주군 0 1
      장수군 1 5
      임실군 8 20
      순창군 0 2
      정읍군 32 108
      고창군 1 3
      부안군 5 22
      김제군 12 54
      익산군 3 11
   전라남도 10 47
      서구 1 7
      북구 3 15
      목포시 0 2
      여수시 1 3
      순천시 0 1
      곡성군 1 1
      광양군 0 1
      여천군 0 1
      승주군 1 2
      보성군 0 1
      나주군 1 4
      영광군 1 6
      장성군 1 2
      여천출장소 0 1
   경상북도 11 23
      포항시 2 4
      안동시 3 3
      구미시 0 1
      달성군 1 1
      의성군 0 1
      영천군 2 3
      경산군 0 2
      고령군 0 1
      성주군 0 1
      칠곡군 0 1
      상주군 0 2
      영풍군 3 3
   경상남도 18 72
      중구 1 1
      남구 0 1
      방어진출장소 1 5
      마산시 2 4
      진주시 3 16
      창원시 2 4
      진해시 0 5
      충무시 1 1
      김해시 1 1
      진양군 5 19
      창녕군 0 1
      양산군 1 5
      거제군 0 1
      사천군 0 2
      함양군 0 1
      합천군 1 5
   제주도 1 13
      제주시 1 10
      서귀포시 0 1
      북제주군 0 2

자료 출처 : 통계청   

BitMall.net - 성씨정보 - www.Surname.info


추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .

성씨정보 E-Mail  

 FAX : 050-5858-0248

라벨몰.kr - www.LabelMall.kr

BitMall.net 비트몰 네이버

오케스트라화일A4, 슈퍼화일A4, 악보화일, 노트용화일

오케스트라화일 B4, 연주용, Orchestra File, B4, 슈퍼화일 B4, 수퍼화일 B4, Super File B4, 메카라인
지티지 뮤직노트, A4. 연주용, 악보화일, 노트용화일, GTG
플러스화일, A4. 연주용, Plus File, 플러스파일, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
뉴플러스화일, A4, New Plus File, 바인더형, 합창용, 메카라인
뮤직화일, A4. 합창용, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
아이라벨, iLabel, www.아이라벨.com
폼텍라벨, Formtec, www.폼텍라벨.com
애니라벨, AnyLabel, www.애니라벨.com
라벨용지들의 종합 규격표 및 호환표
뉴멀티보드, New Multi Board, 뉴멀티클립보드, 메카라인 멀티보드, Multi Board, 멀티클립보드, 메카라인 밴드클립보드, Band Clip Board, 메카라인 소프트보드 101. Soft Board 101, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드 201. Soft Board 201, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301가로 A3. Soft Board 301 H, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301세로 A3. Soft Board 301 V, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 모니터메모홀더, Monitor Memo Holder, 메카라인
오늘방문자
어제방문자
日최대방문자
전체방문자
[2008년 5월 11일 설치]

Flag Counter

:+: 성씨정보 :+: www.Surname.info :+: 써네임닷인포   
www.Surname.KR :+:
www.Surname.co.kr :+: 朝鮮大學校 ♡ 金勝鎬   
Fax : 050-5858-0248 * E-MAIL :
  

※ Npay - 플러스화일, 뉴플러스화일(리필가능), 뮤직화일, 멀티보드, 밴드클립보드, 이지클립보드, 아이라벨, 등등 8