Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL428 CD번호부전용
라벨 (스티커)


비트정보 - 라벨자료실

 

[ www.Surname.info ] 

성씨정보 홈 > 성씨정보 > 인구 순위별 성씨 >     

플러스화일.kr - 메카라인

공사 중 (Under Construction) !


진씨(秦氏) - 행정구역별 인구(人口)

[인구분포도] [1985년 구시군] [2000년 구시군]   


 

 

 

 

행정구역별

가구 (가구)

인구 (명)

   전국

3,956

16,445

   서울특별시 898 3,622
      종로구 20 68
      중구 18 72
      용산구 46 154
      성동구 68 264
      동대문구 83 359
      성북구 55 212
      도봉구 65 280
      은평구 25 124
      서대문구 35 149
      마포구 69 274
      강서구 73 272
      구로구 49 206
      영등포구 36 167
      동작구 44 178
      관악구 45 172
      강남구 119 478
      강동구 48 193
   부산직할시 250 1,020
      중구 9 35
      서구 16 55
      동구 16 49
      영도구 16 69
      부산진구 42 185
      동래구 55 243
      남구 38 153
      북구 28 93
      해운대구 14 67
      사하구 14 64
      강서출장소 2 7
   대구직할시 223 947
      중구 25 112
      동구 16 62
      서구 60 272
      남구 32 145
      북구 52 193
      수성구 38 163
   인천직할시 140 506
      중구 6 17
      동구 16 49
      남구 58 221
      북구 60 219
   경기도 406 1,661
      수원시 41 195
      성남시 34 137
      의정부시 16 57
      안양시 35 135
      부천시 37 155
      광명시 20 66
      송탄시 2 13
      동두천시 5 19
      양주군 1